Zmluvné podmienky

Vitajte v Simoninom Cake City | Legendárna Cake Company! Tieto zmluvné podmienky popisujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky Simona’s Cake City LTD, ktorá sa nachádza na adrese https://www.simonascakecity.com. Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní Simona’s Cake City | Legendary Cake Company, ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami uvedenými na tejto stránke. Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Zmluvné podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a všetky zmluvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás, osobu prihlásenú na tejto webovej lokalite a v súlade s podmienkami Spoločnosti. „Spoločnosť“, „My“, „My“, „Naše“ a „My“ označuje našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „My“ sa vzťahuje na Klienta aj na nás. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a zváženie platby potrebné na vykonanie procesu našej pomoci klientovi najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním služieb uvedených spoločnosťou, v súlade s a podlieha platnému právu gb. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo on/ona alebo oni sa považujú za vzájomne zameniteľné, a preto sa na ne vzťahujú.

Súbory cookie

Používame cookies. Vstupom do Simona’s Cake City | Legendary Cake Company, súhlasili ste s používaním cookies v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Simona’s Cake City LTD. Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú získať podrobnosti o používateľovi pri každej návšteve. Naša webová stránka používa súbory cookie na umožnenie funkčnosti určitých oblastí s cieľom uľahčiť ľuďom návštevu našej webovej stránky. Niektorí z našich pridružených/reklamných partnerov môžu tiež používať súbory cookie.

Licencia

Pokiaľ nie je uvedené inak, Simona’s Cake City LTD a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na Simona’s Cake City | Legendárna Cake Company. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Môžete sa k tomu dostať zo Simona’s Cake City | Legendary Cake Company pre vaše osobné použitie podliehajúce obmedzeniam stanoveným v týchto podmienkach. Nesmiete:
 • Znovu publikujte materiál zo Simona’s Cake City | Legendárna Cake Company
 • Predávajte, prenajímajte alebo sublicencujte materiál od Simona’s Cake City | Legendárna Cake Company
 • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál zo Simona’s Cake City | Legendárna Cake Company
 • Redistribuujte obsah zo Simona’s Cake City | Legendárna Cake Company
Táto dohoda začína plynúť dňom jej uzavretia. Časti tejto webovej lokality ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej lokality. Simona’s Cake City LTD nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich prítomnosťou na webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a názory Simona’s Cake City LTD, jej agentov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá uverejňuje svoje názory a názory. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi spoločnosť Simona’s Cake City LTD nezodpovedá za komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo vzhľadu Komentáre na tejto webovej stránke. Simona’s Cake City LTD si vyhradzuje právo monitorovať všetky Komentáre a odstrániť akékoľvek Komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto Podmienok. Zaručujete a vyhlasujete, že:
 • Ste oprávnení uverejňovať komentáre na našej webovej stránke a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok akejkoľvek tretej strany;
 • Komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je zásahom do súkromia
 • Komentáre sa nepoužijú na vyžiadanie alebo propagáciu obchodu alebo zvykov, ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonných aktivít.
Týmto udeľujete spoločnosti Simona’s Cake City LTD nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukovanie, úpravu a oprávňujete ostatných na používanie, reprodukovanie a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, vo všetkých formátoch alebo médiách.

Hyperlinky na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:
 • vládne agentúry;
 • vyhľadávacie nástroje;
 • spravodajské organizácie;
 • Disribútori online adresárov môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom, akým hyperlinkujú na webové stránky iných uvedených spoločností; a
 • Celosystémovo akreditované podniky s výnimkou oslovovania neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nesmú odkazovať na našu webovú stránku.
Tieto organizujú ons môže odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany. Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:
 • všeobecne známe spotrebiteľské a/alebo obchodné informačné zdroje;
 • stránky komunity dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • distribútori online adresárov;
 • internetové portály;
 • účtovnícke, právnické a poradenské firmy; a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.
Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak sa rozhodneme, že: (a) prepojenie by nás nespôsobilo nepriaznivo pre nás alebo pre naše akreditované podniky; (b) organizácia u nás nemá žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje neprítomnosť spoločnosti Simona’s Cake City LTD; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdroji. Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany. Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Simona’s Cake City LTD. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré by ste chceli odkaz. Počkajte 2-3 týždne na odpoveď. Schválené organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku nasledovne:
 • používaním názvu našej spoločnosti; alebo
 • Pomocou jednotného vyhľadávača zdrojov, na ktorý je odkazovaný; alebo
 • Použitím akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, na ktorú je odkazovaný, to dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke prepájajúcej strany.
Žiadne použitie loga Simona’s Cake City LTD ani iných umeleckých diel nebude povolené na prepojenie bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke.

iFrame

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámce, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej stránke. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými nárokmi, ktoré vznikajú na vašej webovej stránke. Na žiadnej webovej stránke by sa nemali objaviť žiadne odkazy, ktoré by mohli byť interpretované ako urážlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušovanie alebo iné porušovanie práv tretích strán.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požiadať vás o odstránenie všetkých odkazov alebo akéhokoľvek konkrétneho odkazu na našu webovú stránku. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a pravidlá ich prepojenia. Nepretržitým odkazovaním na našu webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete sa riadiť týmito podmienkami prepojenia.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej stránke nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Posúdime žiadosti o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní vám odpovedať alebo vám priamo odpovedať. Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej stránke sú správne, nezaručujeme ich úplnosť alebo presnosť; ani nesľubujeme, že zabezpečíme, aby webová lokalita zostala dostupná alebo že materiál na webovej lokalite bude aktuálny.

Vylúčenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vylúčení zodpovednosti nebude:
 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skresľovanie;
 • obmedzili akékoľvek naše alebo vaše záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý príslušný zákon nepovoľuje; alebo
 • vylúčiť akékoľvek naše alebo vaše záväzky, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa platných zákonov.
Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a inde v tomto vylúčení zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) riadia všetky záväzky vyplývajúce z odmietnutia zodpovednosti, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a za porušenie zákonnej povinnosti. Pokiaľ sú webová stránka a informácie a služby na webovej stránke poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie akejkoľvek povahy.

9. mája 2023 Leeds, Spojené kráľovstvo hello@simonascakecity.com